Pradinis » Žaidimai »

Stalo žaidimai

Rusiškas pokeris

Rusiškas pokeris

„Rusiškas pokeris“ („Russian Poker“) yra kortų lošimas, kurio tikslas surinkti kortų kombinaciją (kombinacijas) iš turimų 5 arba 6 kortų, kurių vertė yra aukštesnė nei krupjė kortų kombinacijos vertė. Laimėjimo dydis priklauso nuo pastatytos sumos ir surinktai kortų kombinacijai iš anksto priskirto laimėjimo koeficiento.

Lošimui naudojama 1 kortų kaladė, į kurią įeina 4 rūšių 52 kortos (širdys, būgnai, vynai, kryžiai). Kiekvienos rūšies kortų yra po 13 – nuo dvejetuko iki tūzo. Prie vieno lošimo stalo gali būti lošiama ne daugiau kaip ant 5 laukelių. Lošti „Rusišką pokerį“ („Russian Poker“) galima tik sėdint prie lošimo stalo. Lošimo pradžioje turi būti atlikti pradiniai statymai ANTE laukelyje. Jei lošiama premija (bonus), premijos (bonus) laukelyje turi būti atliktas premijos (bonus) statymas.

Premija (bonus) – tai papildomas dviejų litų statymas premijos (bonus) laukelyje, kurio laimėjimas prasideda nuo kombinacijos „Eilė“. Premija laimima tuo atveju, kai lošėjas iš karto (be kortos pirkimo) surenka kombinaciją „Eilė“ ar aukštesnę kombinaciją ir premijos (bonus) laukelyje buvo atliktas premijos (bonus) statymas.

Premijos (bonus) laimėjimai išmokami tokia tvarka:

 • PREMIJA (BONUS) 2 Lt
 • Karališka spalva (Royal Flush) 6000 Lt
 • Spalva iš eilės (Straight Flush) 1600 Lt
 • Keturios vienodos (Four of a kind) 500 Lt
 • Pilnas namas (Full house) 300 Lt
 • Spalva (Flush) 200 Lt
 • Eilė (Straight) 100 Lt

Lošėjas gali atlikti statymus tik ant laisvų laukelių, įskaitant premijos (bonus) laukelį. Negalima atlikti statymų kitų lošėjų laukeliuose. Jei tas pats lošėjas lošia daugiau nei viename laukelyje, jis gali pasižiūrėti savo penkias kortas tik viename laukelyje, visuose kituose laukeliuose turi būti lošiama tamsiai, t.y. kortos užverstos ir jų pasižiūrėti negalima. Lošiant tamsiai, reikia iš karto atlikti pradinį statymą (ANTE) ir pagrindinį statymą (BET). 

Krupjė padalija po 5 lošimo kortas visiems lošiantiems laukeliams ir sau. Visos lošimo kortos dalinamos užverstos (paveikslu į stalą), išskyrus paskutinę krupjė kortą, kuri yra dedama atversta (paveikslu į viršų). Jeigu krupjė padalija neteisingą kortų skaičių arba kuri nors korta yra netyčia atverčiama, visos kortos yra surenkamos, maišomos ir iš naujo dalinamos, neliečiant atliktų lošėjų statymų. 

Kortas lošėjas gali pasižiūrėti tik tada, kai krupjė kortas baigia dalinti ir atverčia savo penktąją kortą. Lošimo kortas galima pasižiūrėti tik virš stalo, kortas nuimti nuo lošimo stalo ir kur nors kitur padėti yra draudžiama. Lošėjams draudžiama rodyti vienas kitam kortas, žiūrėti į kito lošėjo kortas bei keistis kortomis tarpusavyje. Taip pat draudžiama kitokiu būdu duoti ženklą lošėjams apie turimas kortas.

Nusprendęs lošti lošėjas gali pirkti vieną papildomą kortą, kad kombinacijoje būtų šešios kortos. Vienos kortos pirkimas kainuoja 1 (vieną) pradinį (ANTE) statymą. Jei lošiama premija (bonus), kortos pirkimo atveju ji paiimama ir ant premijos (bonus) laukelio dedamas spalvotas žymeklis, reiškiantis, kad buvo pirkta papildoma šešta korta. Lyginant su krupjė kortų kombinacija, skaičiuojama tik aukščiausia lošėjo penkių kortų kombinacija (Pvz., turint kortų kombinaciją dama-dama-dama-dama-8-8, paskutinė aštuonakė nėra skaičiuojama).

Nusprendęs lošti lošėjas savo nuožiūra gali pakeisti 2, 3, 4 ar 5 kortas – kortų keitimas kainuoja 1 (vieną) pradinį (ANTE) statymą. Kortų keitimas vyksta vieną kartą. Norėdamas pakeisti kortas, lošėjas turi pasirinkti norimas pakeisti kortas ir padėti jas prie pradinio statymo (ANTE) laukelio. Tada krupjė duoda lošėjui tokį pat naujų kortų skaičių.

Prieš parduodant/ keičiant kortas pirmam lošėjui, visi kiti lošėjai turi nuspręsti, ar jie tęsia lošimą su turimomis kortomis, ar perka 1 (vieną) kortą, ar keičia nuo 2 iki 5 (nuo dviejų iki penkių) kortų, ar atsisako lošimo. Tik po to krupjė pradeda parduoti/ keisti kortas lošėjams. Kortų pardavimas/ keitimas vyksta tikslia tvarka nuo pirmo laukelio iki paskutinio, žiūrint krupjė iš kairės į dešinę.

Įvertinęs savo kortų kombinaciją, lošėjas gali toliau lošti arba atsisakyti lošimo. Jeigu lošėjas atsisako lošimo, jis praranda pradinį statymą (ANTE). Jei lošia toliau, atlieka pagrindinį statymą (BET), kuris lygus dvigubam pradiniam statymui (ANTE). Lošėjams draudžiama liesti kortas po to, kai jos jau yra sudėtos ant lošimo stalo po pagrindiniu statymu (BET). Lošimo metu draudžiama liesti statymus.

Jeigu lošėjas surenka kombinaciją „Trys vienodos“ („Three of a Kind“) arba aukštesnę, jis gali apdrausti savo kortų kombinaciją nuo situacijos, kai krupjė neturi lošimo. Draudimo statymas atliekamas į dešinę nuo pradinio statymo (ANTE) laukelio atlikto statymo arba ant draudimo linijos. Jei lošėjas atliko draudimo statymą, tačiau turi žemesnę kombinaciją nei „Trys vienodos“ („Three of a Kind“), draudimo suma grąžinama lošėjui kaip neteisingas statymas. Minimali draudimo suma yra pradinio statymo (ANTE) dydžio, maksimali suma – pusė išmokėjimo už aukščiausią kombinaciją „Karališka spalva“ („Royal Flush“). Pavyzdžiui, jei maksimalus pradinis statymas (ANTE) yra 100 Lt, tuomet didžiausias išmokamas laimėjimas už aukščiausią kombinaciją „Karališka spalva“ („Royal Flush“) gali būti 20 000 Lt, tuomet maksimali draudimo suma – 10 000 LT. Prieš atverčiant savo kortas krupjė sako: „Draudimo statymas baigtas!“, tuomet lošėjai nebegali keisti draudimo statymo. Jei krupjė neturi lošimo, atlikta draudimo suma išmokama santykiu 1:1. Jei krupjė turi lošimą, draudimo suma pralošiama.

Kai visi statymai yra atlikti ir lošėjai yra sudėję kortas ant stalo, krupjė atverčia savo kortas. Lošiant tamsiai, krupjė atverčia kortas po to, kai jo paties kortos jau yra atverstos.

Kai krupjė neturi lošimo (lošimas prasideda nuo kombinacijos „Tūzas/ Karalius“), lošėjas gali pirkti krupjė lošimą. Lošimo pirkimo kaina - pradinis statymas (ANTE), kurį pirkimo metu krupjė paima nuo pradinio statymo (ANTE) laukelio. Papildomo pradinio statymo (ANTE) atlikti nereikia. Tokiu atveju aukščiausią savo kortą krupjė pakeičia kita kortų kaladės viršuje esančia korta. Jei krupjė ištraukia tos pačios rūšies kortą, ši korta „sudeginama“ ir traukiama kita korta, išskyrus atvejus, kai ištraukta ta pati korta tinka sudaryti kombinacijai (Pvz., „Spalvai“ („Flush“)). Pirkti lošimą krupjė lošėjas gali ir lošdamas tamsiai.

Jei lošėjui pavyksta nupirkti krupjė lošimą, tuomet krupjė atverčia lošėjų kortas ir išmoka laimėjimus, jei tokie yra. Jei krupjė lošimas nenuperkamas, pradinis statymo (ANTE) laimėjimas išmokamas santykiu 1:1 tik tiems lošėjams, kurie nusprendė nepirkti lošimo krupjė. Kai krupjė turi lošimą, laimėjimų išmokėjimai priklauso nuo lošėjo turimos kortų kombinacijos. Kai krupjė kombinacija yra aukštesnė už lošėjo, lošėjas praranda savo pradinį statymą (ANTE) ir pagrindinį statymą (BET). Kai krupjė kombinacija yra žemesnė už lošėjo, pradinio statymo (ANTE) laimėjimas neišmokamas, išmokamas tik pagrindinio statymo (BET) laimėjimas.

Laimėjimai išmokami tokiu santykiu:

Kombinacija, jos prašymas bei išmokėjimo santykis

 • Karališka spalva (Royal Flush) kombinaciją sudaro penkios aukščiausios vienodos spalvos kortos (pvz., pikų dešimtakė, valetas, dama, karalius ir tūzas) 100:1
 • Spalva iš eilės (Straight Flush) kombinaciją sudaro penkių vienodos spalvos kortų eilė (pvz., būgnų 7, 8, 9, 10 ir valetas) 50:1
 • Keturios vienodos (Four of a kind) iš penkių kortų keturios yra vienodo nominalo (pvz., keturios devynakės) 20:1
 • Pilnas namas (Full house) kombinaciją sudaro trys vieno nominalo ir dvi kito nominalo kortos (pvz., trys damos ir du šešetukai) 7:1
 • Spalva (Flush) kombinaciją sudaro bet kokios penkios vienodos spalvos kortos (pvz., čirvų dama, septyniukė, ketvertukas, karalius, trejetukas) 5:1
 • Eilė (Straight) kombinaciją sudaro penkių bet kokios spalvos kortų eilė (pvz., pikų šešetukas, čirvų septyniukė, būgnų aštuoniukė, būgnų devynakė, kryžių dešimtakė) 4:1
 • Trys vienodos (Three of a kind) iš penkių kortų trys yra vienodo nominalo (pvz., trys damos) 3:1
 • Dvi poros (Two pairs) kombinaciją sudaro dviejų nominalų kortų dvi poros (pvz., du dvejetai ir du karaliai) 2:1
 • Viena pora (One pair) kombinaciją sudaro vieno nominalo kortų pora (pvz., du dvejetai) 1:1
 • Tūzas/ Karalius (Ace King) kombinaciją sudaro bet kokios spalvos tūzas ir karalius 1:1

Jeigu lošėjas lošia premiją (bonus) ir surenka premijinę (bonus) kombinaciją iš karto bei nori nusipirkti 6-tąją kortą, jis turi apie tai pranešti krupjė. Premijos (bonus) laimėjimas išmokamas prieš lošėjui perkant 6-tąją kortą. 

Kai krupjė ir lošėjas turi tokią pat kortų kombinaciją, laimėtojas nustatomas žiūrint, kas turi aukštesnę sekančią kortą. Kai krupjė ir lošėjas turi vienodą kortų kombinaciją ir vienodo rango kortas, tuomet niekas nelaimi ir nepralaimi (lygiosios). Atlikti statymai lieka lošėjui. Be pirmosios pagrindinės kortų kombinacijos gali susidaryti ir antroji kortų kombinacija. Bent viena korta turi dalyvauti abiejose kortų kombinacijose. Jeigu lošėjas turi dvi kortų kombinacijas, laimėjimas išmokamas už abi kombinacijas. Be to, bent viena korta iš antrosios kombinacijos turi neįeiti į pirmąją kombinaciją. Viename laukelyje išmokama suma ne daugiau nei už dvi kombinacijas (viena jų turi būti aukštesnė nei krupjė kombinacija). Kortų rūšis kortų rangui reikšmės neturi.

[paruošta pagal lošimų organizavimo reglamento 2.10 punktą]